ارزیابی سواد مالی در سطح کشور

شرکت مانی پارس بابهره گیری از تجربه و دانش تیم خود برنده مناقصه ارزیابی سطح سواد مالی کارکنان و مشتریان بانک توسعه تعاون در سطح کشور شد. این کار پژوهشی اولین و بزرگترین پژوهش انجام شده در کشور برای ارزیابی سطح سواد مالی جامعه است.

ادامه مطلب