فلش کارت

فلش کارت ابزار آموزشی برای یادگیری بلند مدت است.