بازی رومیزی

بازی رو میزی یا برد گیم؛ یکی از راههای جذاب برای یادگیری سواد مالی است که همراه با لذت بازی کردن آموزش در ناخودآگاه اتفاق می افتد.

بردگیم 1

بردگیم 2

بردگیم 3

بردگیم 4

بردگیم 5

بردگیم 6

بردگیم 7