کتاب داستان سواد مالی

می توانیم داستانهای سواد مالی را پیش از خواب برای کودکان خود بخوانیم. برخی از کتابهای داستان ما را اینجا ببینید.

گنجشگک اشی مشی،باید بیمه عمر بشی

آقا موشه به بانک می رود

حاجی فیروز و سکه های هفت سین

حسن پولدار میشود

پول از کجا می آید؟

پس انداز پولک

خرید و فروش

دفترچه حساب پولک

داستان

کدو قلقله زن به بانک می رود

خانواده گردشگر 1

خانواده گردشگر 2

قلک و بانک