آهنگ

با بهره گیری از لذت موسیقی می توانید سواد مالی بیاموزید. نمونه موزیکهای تولید شده شرکت مانی پارس را اینجا می توانید گوش دهید.

[کودک و پس انداز]

نوجوان و پس انداز]

[آهنگ بیمه]

|آمورش پس انداز به کودکان.mp4]