SDG

برنامه 2030 توسعه پایدار ، تصویب شده توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 2015 ، برنامه ای برای ایجاد صلح و رفاه برای مردم و سیاره زمین ، در زمان حال و آینده فراهم می کند. در قلب آن 17 هدف توسعه پایدار ) SDG ( وجود دارد ، که یک فراخوان فوری برای اقدام همه کشورها - توسعه یافته و در حال توسعه - در یک همکاری جهانی است. آنها می دانند که پایان دادن به فقر و سایر محرومیت ها باید همراه با راهکارهایی باشد که باعث ارتقاء سلامت و آموزش ،کاهش نابرابری و رشد اقتصادی می شود. در عین حال که برای مقابله با تغییرات آب و هوا و تلاش برای حفظ اقیانوس ها و جنگل های ما تلاش می شود.


با توجه به اینکه سواد مالی می تواند ظرفیت مناسبی برای کاهش فقر و گرسنگی، ارتقاء آموزش مهارتهای زندگی، توسعه و رشد اقتصادی، خصوصا با تکیه بر نوآوری به وجود آورد؛ لذا شرکت مانی پارس بعنوان یک شرکت خلاق تلاش دارد تا با بهره گیری از ظرفیت های خود، اهداف کسب و کار خود را همراستا با اهداف توسعه پایدار خصوصا اهداف 1 ، 4 ، 8 و 9 ترسیم نماید.