کتاب صوتی

کتابهای صوتی ابزاری است که محدودیت زمانی یادگیری را به حداقل می رساند. نمونه کتابهای صوتی ما را اینجا گوش دهید.