مشاوره

مدارس، آموزشگاهها، بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای تامین سرمایه، شرکتهای کارگزاری، شرکتهای پرداخت و سایر شرکتها می توانند برای ارتقا سطح دانش و مهارت خود، کارکنان و خانواده های کارکنان؛ از مشاوره این شرکت برخوردار گردند.