پلتفرم سواد مالی

مانی پارس در حال تولید پتفرمی است که از طریق آن سواد مالی را به خانواده ها، مدارس و شرکتهای کوچک و متوسط آموزش دهد.