پیش دبستان

به صورت کلی دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی عناوین، چارچوب ها و استاندارد های آموزشی یکسانی در زمینه سواد مالی به کار خواهند گرفت ولی در زیر بخش یا مهارت های لازم برای هر استاندارد با هم متفاوت هستند.کودکان نیز به تناسب توانایی های خود می بایست با موضوعات زیر آشنا شوند و بر اساس استاندارد های سواد مالی مفاهیم زیر را بیاموزند:
1 - 6 - 2 - خرج و پس انداز
به صورت کلی بتوانند با به کار گیری راهبردهایی، درآمدها)به هرطریقی از جمله پول توجیبی( و هزینه های خود را پایش نمایند و از طریق برنامه ریزی مخارج و پس اندازهای خود، بتوانند به اهداف آینده خود دست پیدا کنند.
- کودکان می بایست برای خرج و پس انداز خود برنامه ای تدوین کنند.
- برای نگه داری و استفاده از اسناد مالی یک روش یا سیستم طراحی کنید.
- انواع روشها و ابزارهای پرداخت را یادبگیرند.
- بعنوان مصرف کننده مهارتهای تصمیم گیری درباره پس انداز و خرج را بیاموزند.
2 - 6 - 2 - اعتبار و بدهی
کودکان می بایست بتوانند آموخته های خود را به گونه ای بکارگیرند که برای کنترل و مدیریت بدهی و اعتبار، راهبردهایی در زندگی شخصی خود بکار بگیرند.
- می بایست بیاموزند منفعت ها و هزینه های انواع گوناگون اعتبار را تحلیل کنند.
- حقوق و مسئولیت های قرض گیرنده مبتنی برقراردادها یا توافق های انجام شده را به طور خلاصه بیان کنند.
- برای بهبود مدیریت بدهی و یا جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از بدهی راهبردهایی را به کار گیرند.

3 - 6 - 2 - کاریابی و درآمد
کودکان می بایست یادبگیرند که چگونه یک برنامه شغلی برای بهبود ظرفیت های درآمد خود رابکاربگیرند.
- کودکان می بایست گزینه های شغلی و حرفه ای را بشناسند و توضیح دهند.
- روشهای پرداخت بابت خدمات و کسب درآمد شخصی را با هم مقایسه کنند.
- عوامل موثر بر ایجاد درآمد خالص را بیان کنند.
4 - 6 - 2 - مدیریت ریسک و بیمه
کودکان می بایست نحوه به کارگیری راهبردهای مناسب و مقرون به صرفه مدیریت ریسک را بیاموزند.
- انواع رایج ریسک و روش های بنیادی مدیریت ریسک را بشناسند.
- دلایل استفاده از بیمه مسئولیت و بیمه اموال را ذکر کنند.
- دلایل استفاده از بیمه سلامت، معلولیت، مراقبت بلند مدت و بیمه عمر را توضیح دهند.
5 - 6 - 2 - تصمیم گیری مالی
کودکان برای تصمیم گیری نیاز دارند که بدانند از اطلاعات معتبر استفاده می نمایند و برای تصمیم های مالی شخصی خود از فرایند تصمیم گیری نظام مند بهره می گیرند.
- می بایست مسئولیت های مربوط به تصمیم های مالی شخصی را تشخیص دهند.
- می بایست هنگام تصمیم گیری های مالی از منابع اطلاعاتی مطمئن استفاده کنند.
- با توجه به گزینه های جایگزین و پیامدها، برای تصمیم های مالی خود معیار یا شاخص تعیین نمایند.
- هنگام گفت و گو درباره مسائل مالی از راهبرد های ارتباطی با اشخاص طرف معامله یا میزان اعتماد به آنها

- الزامات عملی تعهدات درج شده در قرارداد را تحلیل کنند.
- از اطلاعات شخصی خود محافظت کنند.
- از برنامه مالی شخصی استفاده کنند.