داستان مانی پارس ماد

هنگامی که نوجوان بودیم فکر می کردیم اگر بزرگ شویم و سرکار برویم منابع مالی کافی به دست خواهیم آورد که نگرانی مالی نداشته باشیم. بزرگ شدیم، سرکار رفتیم و از دید خیلیها درآمد خیلی خوب به دست آوردیم ولی مشکل این بود که همیشه خرج ما از دخل ما بیشتر بود و مشکلات مالی پابرجا. برای همین سوال پیش آمد که این مشکل فقط مربوط به ماست یا سایر افراد نیز با همین چالش مواجه هستن؟. مشخص شد که ناآگاهی نسبت به موضوعات مالی اشخاص همه گیر است و برای آن نیز راهکاری یافته اند بنام سواد مالی. به همین دلیل از سال 1388 پیگیر کسب دانش و مهارت در این حوزه شدیم. از سال 1390 شروع به تولید محصولات )کتاب داستان، پوستر و....( شدیم. و با توجه به تجاربی که کسب کردیم دوست داشتیم این دانش و مهارت را با دیگران به اشتراک بگذاریم. و اینچنین شد که شرکت مانی پارس را در سال 1391 تاسیس نمودیم.